فرمانداری شهرستان خوانسار
۱۳۹۸ شنبه ۲۷ مهر
10463
1
واحد فناوري و اطلاعات
شرح وظايف كميته فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرستان
برنامه ريزي گسترش فناوري اطلاعات براساس اسناد ملي و استاني توسعه فناوري اطلاعات وارتباطات، انجام هماهنگيهاي لازم با مراجع استاني وارائه گزارش اقدامات
طراحي و توسعه زيرساخت هاي لازم جهت به كارگيري موثرفاوا در محورهاي ايجاد زيرساخت، توسعه منابع انساني، گسترش محتوا وكاربردها، حمايت ازبخش خصوصي وتدوين راهبرد وسياست
نظارت وپيگيري توسعه شبكه هاي ارتباطي داده شهرستان از متوليان امر جهت ارائه خدمات مخابراتي گسترده وبا پهناي باند بالا
ارتقاي سطح آگاهي،فرهنگ عمومي وسواد ديجيتالي در شهرستان و كاهش شكاف ديجيتالي
ايجاد امنيت فضاي تبادل اطلاعات در تعاملات درون وبين سازماني درشهرستان مطابق با سند افتا واسناد استاني
توسعه وگسترش دسترسي به شبكه ها واينترنت پرسرعت وارزان در شهرستان
توسعه وگسترش زيرساخت هاي نرم افزاري پايه(سيستم عامل، پروتكل ها، مديريت بانكهاي اطلاعاتي، مديريت وامنيت شبكه) واستانداردهاي تعاملاتي درشهرستان براساس الزامات كارگروه فناوري اطلاعات استان
فراهم سازي بسترهاي مناسب بمنظور جذب، به كارگيري واشتغال نيروي انساني متخصص فاوا در سطح شهرستان
حمايت از تشكل ها،همايش ها واجتماعات به منظور پرورش وارتقاي مهارت حرفه اي نيروي انساني متخصص فاوا
ارتقاء سهم آموزش هاي مرتبط با فاوا در سطوح مختلف آموزشي ابتدائي تا تحصيلات عالي
ارايه راهكارهاي تشويقي در خصوص فعال سازي بخش خصوصي وسرمايه گذاري در حوزه فاوا در شهرستان
ارتقاي سطح به كارگيري كاربردهاي مختلف فاوا در صنايع مستعد وحمايت از توانمنديهاي بالقوه بخش خصوصي
زمينه سازي گسترش تعاملات بين المللي وافزايش ميزان صادرات خدمات فني-مهندسي در حوزه فاوا
توسعه وگسترش جايگاههاي اينترنتي دستگاههاي اجرائي به منظور افزايش كاربردها
حمايت از توليد محتواي الكترونيكي وارتقاء سطح به كارگيري سيستم هاي مبتني بروب
پيگيري يكپارچه سازي خدمات دولتي الكترونيكي متناسب با نيازمنديهاي شهرستان ودرراستاي تسهيل بهره گيري از كاربردهاي الكترونيكي براساس ابلاغيه هاي كارگروه فناوري اطلاعات استان
فراهم سازي زمينه ارتقاي فعاليت هاي آموزشي، بهداشتي وتجاري شهرستان با استفاده ازكاربردهاي فاوا
توسعه وگسترش محتواي ديجيتالي در شهرستان همانند كتابخانه مجازي، كتب ونشريات ديجيتالي، نمايشگاههاي مجازي
برنامه ريزي عملياتي نمودن طرحها وپروژه هاي ملي، منطقه اي و استاني حوزه فاوا درسطح شهرستان
سازماندهي واستقرار نظام مديريت متمركز ويكپارچه فاوا وبهره گيري موثرازآن درسطوح برنامه ريزي، اجراء، ارزيابي و بازنگري درشهرستان
برنامه ريزي،سياست گذاري و نظارت در جهت تامين، تخصيص، تجهيزوواگذاري متوازن عمليات،ابزارها وامكانات فاوا در شهرستان
افزايش وگسترش بكارگيري استانداردهاي بين المللي و مكانيزمهاي كنترلي مربوطه در حوزه فاوا شهرستان
توسعه، نگهداري وپشتيباني نرم افزارها، سخت افزار وشبكه هاي رايانه اي دستگاههاي اجرائي شهرستان
1393/10/08
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal