فرمانداری شهرستان خوانسار
۱۳۹۸ سه شنبه ۳۰ مهر
13022
1
مشاهير و بزرگان
مشاهيروشخصيتهاي علمي وفرهنگي:
همانگونه كه قبلاًبيان شداين شهرستان يكي ازمناطق عالم پروروفرهنگي كشورو مهدعلما،نويسندگان هنرمندان وشعرا بوده وبه لحاظ رعيت اختصاربه تعدادي ازآن بزرگواران ذيلاً اشاره ميشود.

علماي خوانسار:
 
آقاحسين خوانساري
متوفي 1098 ومدفون درتخت وفولاداصفهان. آقاحسين خوانساري معروف به علامه خوانساري از شاگردان معروف ميرفندرسكي است ايشان حكيم ومتكلم ومحدث وفقيه بزرگ عهدخود بودوبه سبب اهميتي كه درحوزه هاي علميه يافت به محقق خوانساري مشهورگشت ونيزبه سبب آنكه پدرش جماالدين وپسرش جمال الدين نام داشتندايشان به ذوالجمالين معروف بوده است. مقبرش درتخت فولاد اصفهان به بعقه آقاحسين خوانساري معروف است كه توسط پادشاهان صفوي ساخته شده از آثار تاريخي اصفهان محسوب ميگردد.

آقا جمال خوانساري
فرزندآقاحسين خوانساري ازعلماي عهده صفويه ومتوفي در1122 هـ ق ومدفون در بعقه پدرش آقا حسين خوانساري در تحت فولاد اصفهان،ايشان درجميع فنون شرعي وعلوم عقلي ونقلي سرآمد اقران ومشاربه بنان بوده ايشان نزدپدرش آقاحسين خوانساري ومحقق سبزواري دايي خود عمده تحصيلات را آموخت.

ملاحيدرخوانساري
ملاحيدربن محمدخوانساري ازحكما وفضلاي قرن يازدهم وشاگرددوره اول ميرداماددراصفهان ،ايشان

- استادعلامه آقاحسين خوانساري ومحقق بزرگ سبزواري است ازايشان 2اثرعلمي به نامهاي زبده التصانيف و معين الاعيان بجاي مانده است مقبرش درخوانساردروسط خيابان موسوم به بلوارمعلم واقع گشته است.

سيدابوالقاسم معروف به ميركبير
ازعلماي زمان صفويه وازعلماي بزرگ عهد خودبوداوايل زندگي در اصفهان وسپس به خوانسارمهاجرت نمودودرقريه قودجان ساكن گرديدودرقرن11 هـ ق درقودجان بدرود حيات گفت ودرقبرستان قودجان داراي مقبره است ايشان صاحب آثارعلمي بسياري بويژه كتاب مناهج المعارف ايشان كراراً چاپ گرديده است.

آيت الله سيدمحمدتقي خوانساري
مرحوم آيت الله سيدمحمدتقي خوانساري فرزندآقاسيداسدالله خوانساري از معاصران است كه نمازباران ايشان زبانزدخاص وعام است ايشان عمده تحصيلات را درنجف سپري وسپس دراوايل تأسيس حوزه علميه قم به قم مهاجرت نمودوازعلماي طرازاول ايران وجهان اسلام محسوب مي گرددودرسال 1371 هـ ق براثرسكته قلبي درهمدان وفات يافت ودرقم درمسجدبالاسرحرم حضرت معصومه مدفون گرديد.

آيت الله سيداحمدخوانساري
آيت الله خوانساري ازعلماي معاصراست فرزندآيت الله سيديوسف خوانساري كه باسي واسطه نسب شريفش به امام موسي بن جعفر(ع)مي رسد از محضرعلماي بزرگ درنجف بهره بردوبه ايران بازگشت واز جمله علماي طرازاول ايران وجهان اسلام بوددرسال 1363 شمسي درتهران وفات يافت ودرمسجدبالا سر حضرت معصومه(س)مدفون است داراي آثارعلمي فراوان ازجمله (جامع المدارك در101 جلد) است.

شعراي خوانساري:

زلالي خوانساري
ازشعراي اواخرسده دهم،حكيم زلالي است كه درسرودن شعروبخصوص مثنوي استاد بوده است وي ازشعراي زمان شاه عباس بوده ومعاصر شيخ بهادروميردامادوباايشان رقابت داشته است از ايشان آثاربسياري باقي مانده است ازجمله هفت كتاب مثنوي به نام سبعه سياره با نامهاي آذروسمندر، شعله ديدار،ميخانه زر وخورشيدسليمان نامه وحسن گلوسوز ومحمودايازكه كراراًدرايران وهند چاپ گرديده است، وفات ايشان در سال 1024 است.

محمدجوادولاي متخلص به افسرالشعرا ازمعاصرين بوده ومجموع اشعاروي را بالغ بردويست هزارقلمدادكرده اند.تقريباًتمام اشعار وي دربيان مدايع ائمه اطهار مي باشد.وي اشعاري درمورد به توپ بستن مسجدگوهرشاد توسط عمال رضا خاني سرود كه به دنبال آن به مدت شش ماه ازسرودن شعرمحروم گرديد.

توپ رضا به ساحت قدس رضا چون شدبه جسم ملت بيچاره آشنا

هرقطره خون ازتن آنها چكيدوگفت يارب مباد عدل رضا ازرضا رضا

حقي خوانساري زلالي خوانساري
ازفضلاوعرفاي عصربوده ودرقرن يازدهم مي زيسته است طبيعتش روان ودر نهايت شگفتگي بوده است در مسجدجامع اصفهان خطاتي دركمال فصـاحت مي نمود.

تصنيفي خوانساري
ازشعراوهنرمندان قرن دهم هجري علاوه برمقام شعروشاعري درنقاشي وسايرفنون دست داشته است واز آثارايشان فقط اشعارش باقي مانده است .

جدايي
مولاناجدايي ازشعراي عصرصفويه ،ولادتش به درستي روشن نيست ولي اشعارش موجوداست.

جناب
مولامحمدحسن متخلص به جناب فرزندملامحمدرفيع خوانساري ازشعراي متأخراست وي علاوه برمقام روحاني وشعروشاعري درتعبيرخواب استادبوده ودرسال 1336 درقيدحيات بود،شب نامه اي تحت عنوان مثنوي فقه الاسلام داردكه برعليه حاكمان ظالم وجورشبانه منتشرمي شدوكسي ازسرآينده آن خبر نداشت.

حشمتي
ملاعلي بيك- خشمتي خوانساري دركمال زهدوصلاح بودايشان ازمعلمان نواب شاه زاده حوابيگم صفوي بوده وازمعاصران نصرآبادصاحب تذكره نصرآباد بوده ومدتي نيزدرنصرآباداصفهان مي زيست علاوه برشعروشاعري استادخوشنويسي وخط بودوزندگاني اش ازكتابت قرآن مجيدمي گذشته است.

بخشي
مرحوم يوسف بخشي خوانساري فرزندمحمودازشعراي معاصرخوانساراست ودرسال 1298 متولد ودرسال 1358 وفات يافت ازايشان تاكنون 6اثربانام تذكره شعراي خوانسار،ترانه خوانسار،ترانه هاي خوانساري ومجموعه 2جلدخرس وخرمنتشرواخيراًديوان اشعارخوانساري ايشان منتشرگرديده است وي مدفون درشهرري است.

تابعي خوانساري
ازشعراي چيره دست قرن دهم هجري بوده مسافرتهايي به اصفهان ويزدداشته است لذا يزديها ايشان را يزدي مي دانستند وي اصلاًخوانساري مي باشددرسال 1018 هـ ق وفات يافته است.

قاضي سعيد
ازقضات مشهورعهدصفويه است ودرخوانسارشهرت بسياري داشته است تنها آثارايشان اشعاري است كه باقي مانده وي سرسلسله خاندان قاضي سعيدي خوانساراست.

احمدسهيلي خوانساري
ازمعاصرين،استادان كتابشناس،خوشنويس،وغزل سراي معاصراست كه مدت 30 سال رياست كتابخانه ملي ايران رابعهده داشت ودرسال 1366 وفات يافت آثاربسياري ازايشان باقي است وكمال هنرآخرين اثرايشان است كه دراحوال كمال الملك تحريريافته است.

تعدادشعراخوانسار170 نفرمي باشد.

خوشنويسان خوانسار:
 
استاديدالله كابلي خوانساري ازخوشنويسان معاصرخط شكسته ايران است.

ابوالقاسم خوانساري
احمدخوانساري
ابوالقاسم ابن اسدالله خوانساري(1273 زنده)
ابوالقاسم ابن ميرزاحسين خوانساري
اسماعيل بن علي خوانساري 1275 ق
اسدالله خوانساري 1349 ق
آقابديع خوانساري1113 ق
احمدبن علي خوانساري1315 ق
حسن خوانساري 1300 ق
حسن بن محمدباقرخوانساري1343 ق
حسن بن محمدهاشم1281 ق
عليرضا خوانساري 1247 ق
علينقي بن محمدخوانساري 1274 ق
بيش از120 خوشنويس ازعصرصفويه تاكنون


موسيقي دانان:

اديب خوانساري
استادمسلم موسيقي، اديب خوانساري متولددرسال 1280 ومتوقي 1361 ازاساتيدايشان عندليت خوانساري است واستاداسدالله (نائب)مدتي دراصفهان وشيرازوسيربه تهران مهاجرت ودرسال 1319 تا پايان عمردر راديو فعاليت داشت.

محمودي خوانساري
محمودمحمودي خوانساري متولد1313 درخوانسارومتوفي درسال 1366 درتهران فرزندآيت الله محمودي خوانساري بودازشاگردان به نام استادابوالحسن صبابودوي ازجمله هنرمنداني بودكه شائيه شهرت ومعروفيت هنرش را متأثرنساخت واكثراً با فروتني وفاداري به ارزش هاي هنري زندگاني را سيري مي نمود.وي تا پايان عمرازدواج ننمودروحش شاد متوفي درتهران

عندليب خوانساري

باوجودمقام روحي ايشان درزمينه آوازمقامي والاداشت واستاد،اديب خوانساري ازشاگردان ايشان بوده است متوفي درخوانساردرقبرستان شرقي شهر خوانسار مدفون است .

ازنقاشان وتذهيب كاران خوانساري استادمحمودنقاش رامي توان نام بردكه درزمان ناصرالدين شاه مي زيسته ونقاشي بسياري از كتب چاپ سنگي را بعهده داشته است.
1393/10/08
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal