فرمانداری شهرستان خوانسار
۱۳۹۸ شنبه ۲۷ مهر
16485
1
تاريخچه خوانسار
تـاریـخچه:
تاریخچه این شهرستان به قبل ازاسلام می رسدوجودآثاری ازآتشکده تیر و معبدی بنام هیکل درکوه تیردرحوالی روستای تیدجان وسنگ قبری به خط پهلوی درقریه قودجان دلیلی براین مدعاست.مدارکی که ازسابقه تاریخی خوانساردردست است تاریخ مهاجرت دسته ای از اقوام یهودبه خوانسار وسر گذشت آنهاست. که به زمان سلطنت کورش می رسد.

دربعضی نوشته ها قدمت خوانساربه زمان اسکندرمی رسد ومعتقدندکه اسکندر هنگام رفتن به اصفهان از آنجاگذشته است ویکی ازمیدانهای جنگ اسکندرو داریوش سوم درمنطقه ای بین خوانسار-کهرود و اصفهان بوده است.

همچنین گفته می شوددرزمان حمله افغانهابه ایران اشرف افغان با سپاهی عظیم قصدتصرف این شهررا داشت ولی مردم غیرتمندوجوانان سلحشوراین شهرماهها درمقابل او مقاومت نمودندوناچارازمحاصره شهردست کشید.


وجـه تسمیه:
خوانسارازدوکلمه خوان به معنی چشمه وسار(پسوندکثرت)به معنی چشمه سار تشکیل شده


مـوقـعیت جـغرافـیائی:
این شهرستان درشمال غرب استان اصفهان واقع وازسمت شمال به گلپایگان ازسمت شرق به شهرستان تیران وکرون ونجف آبادوازجنوب وغرب به شهرستان فریدن محدوداست این شهرستان باوسعتی حدود900کیلومترمربع در منطقه مرکزی ایران ودردامنه رشته کوه زاگرس (کوه خوانسار)واقع است شهر خوانسار در33درجه و13 دقیقه عرض شمالی و50 درجه و19دقیقه طول شرقی قراردارد.فاصله این شهرستان ازمرکز استان 160 کیلومتروازمرکزکشور380 کیلومتر می باشد.خوانساردرمنطقه ای کوهستانی واقع ودارای 2250متر ارتفاع ازسطح دریاست.


مـوقـعیت آب وهـوائی:
به علت ارتفاع زیاداین شهرازسطح دریاهوادر تابستان معتدل وزمستان نسبتاً سرداست وبه همین دلیل دارای شرایط ییلاقی است وجودچشمه های آب فراوان وباغات سرسبزشرایط بسیارمساعدی برای جذب توریسم فراهم نموده است.


حـداقـل وحـداکـثردمـا:
درفصول سردسال دمای هواتا 20 درجه زیرصفرکاهش می یابدودرگرمترین روزهای فصل تابستان درجه حرارت به 38 درجه سانتیگرادافزایش می یابد ودرجه رطوبت نسبی 2/32 می باشد.

میزان بارندگی:بطورمتوسط میزان بارندگی درسال 354 میلی مترمی باشدوطی ده سال گذشته کمترین وبیشترین میزان بارندگی به ترتیب240 و560 میلی مترنیزگزارش شده است.


مـنابع تـأمـین آب:
آب این شهرستان ازطریق 179 چاه 158رشته قنات و59 رشته چشمه با میزان آبدهی 105 میلیون مترمکعب


رودها:
میزان آبدهی رودهای خوانسار- خم پیچ- خشکرود و ویست حدوداً 42 میلیون مترمکعب می باشد.


کـشاورزی – منـابـع طبیعی ودامـپروری:
اشاره به قابلیتهادراموراقتصادی تولیدی...


وضعیت اقتصادی:
به استنادآمارموجود تقریباً 6000 نفرازجمعیت 40 هزارنفری این شهرستان دربخش کشاورزی ودامداری ودامپروری وحدود4200 نفردربخش خدمات و600 نفردربخش صنعت مشغول بکارمیباشند.

محصولات اصلی به ترتیب سطح زیرکشت عبارتنداز:گندم- جو- علوفه- سیب زمینی- حبوبات و محصولات باغی شامل : انگور- گردو- بادام- زرد آلو

بدلیل کوهستانی وسنگلاخی بودن زمین وازطرفی کمبودآب موردنیازبخش کشاورزی درآمد کشاورزان نسبت به مناطق حاصلخیز بسیارکم بوده وخانواده های روستائی وشهری مجبوربه روی آوردن به شغلهای دیگر ازقبیل کارگری ودستفروشی می باشند.

این شهرستان درزمینه تولیدعسل سابقه طولانی داردودرحال حاضربا تعدادبالغ بر32000 کلنی زنبورعسل سالیانه بیش از350 تن عسل تولید وبه شهرهای دیگروحتی به خارج ازکشورصادرمی نماید.

خشکبار از قبیل مغز گردو، بادام و برگ زردآلو ازدیگرمحصولات ایـن منطقه می باشد.

سطح اراضی زیرکشت :
سطح اراضی زیرکشت 114/6 هزارهکتار
سطح اراضی زیرکشت زراعی آبی 792/3
سطح زیرکشت محصولات باغی 0452/2
میزان تولیدات محصولات باغی990/7
میزان تولیدمحصولات زراعی 546/78


ظرفیتهای دیگراقتصادی شهرستان عبارتنداز:
53 واحدمرغداری گوشتی شهرستان با ظرفیت 600 هزارقطعه جوجه و تولید سالیانه 4 هزارتن گوشت

9 واحدگاوداری صنعتی درحال بهره برداری


مراتع:
مساحت کل مراتع 750271 هکتار
مساحت کل مراتع درجه یک 7527 هکتار
مساحت کل مراتع درجه دو 15054 هکتار
مساحت کل مراتع درجه سه 15054 هکتار
مساحت کل مراتع درجه چهار 37635 هکتار
متوسط تولید علوفه 65 کلیوگرم درهکتار
تعدادبهره برداران ازمراتع 1359 نفر
دام موجوددرمراتع 35431 رأس
تعداددام مجازباتوجه به ظرفیت مراتع 20600 رأس


راهـها:
طول راههای شهرستان خوانساربه 5/254 کیلومتربالغ می گردد که کلاًآسفالت بوده وازاین میزان حدود166 کیلومترراههای اصلی و5/88 کیلومترراههای روستایی را تشکیل می دهد.


جـمعیت:
جمعیت ساکن دراین شهرستان بالغ بر33049 نفربوده که باتوجه به برآوردهای بعمل آمده این رقم روبه افزایش بوده لازم به توضیح است که جمعیت غیرساکن این شهرستان درنیمه دوم سال به 50 هزارنفربالغ میگردد.

این شهرستان بایک بخش مرکزی وسه دهستان به نامهای چشمه سار، کوهسار پشت کوه دارای 18 روستا می باشد.


زبـان لهـجه ،گـویش:
مردم خوانساردارای لهجه خاصی نبوده ولیکن دارای گویش مستقل خوانساری می باشندکه این گویش ریشه درزبان فارسی قدیم داشته وازقبل ازاسلام دراین شهرستان رایج بوده است درکتب تاریخ نقل است شهربانو همسرامام حسین (دختر یزد گرد سوم) درهنگام اسارت درمجلس عمرخطبه ای به زبان وگویش خوانساری ایراد نموده است که این جمله معروف ازاوست اُف برابرویزبوکه نامه پیغمبرش بدرا (یعنی اف برخسرو پرویز باد که نامه پیغمبررا پاره کرد)


بخش صنعت:
درحال حاضرحدود50 واحدکوچک وبزرگ صنعتی درشهر خوانسار موفق به اخـذموافقت اصولی وپروانه تأسیس شده اندکه حدوداً 25 واحد از این تعدادراه اندازی ومشغول کارمیباشندوبرای حـدود500 نفر نیروی کـار اشتغال ایجاد نموده اند.


شرکت سرمایه گذاری صنعتی خوانسار(صنایع فلزی)
یکی از واحدهای تولیدی صنعتی شهرستان خوانسارمی باشدکه بامشارکت انجمن خوانساریهای مقیم مرکزوسرمایه گذاری مردمی وتسهیلات بانکی درسال 1379 تأسیس وبابکارگیری بالغ بر65 نفرنیروی کاردرحال حاضردرزمینه تولیدمفتولهای پیش تنیده که درصنایع راه آهن- سدسازی- پل سازی وسازه های پیش ساخته مورداستفاده قرارمیگردفعالیت می نماید.

تعدادی دیگرازصنایع این شهرستان دربخش تولیدنخ- ریسندگی وبافندگی ومصالح فرش- دوچرخه سازی- تولیدموادغذایی- لوله های پلی اتیلن- مارپیچ فرمان- کارتن سازی- رشت بری- صنایع چوب... مشغول بکارمی باشند.


مشخصات تعدادی ازواحدهای تولید صنعتی شهرستان

ردیف              نام واحد صنعتی                                    نوع تولید

1                      صنایع فلزی                                        مفتولهای فلزی تنیده

2                      آریاک کیمیا                                        صنایع تبدیلی پتروشیمی

3                      ریسندگی پورنگان                               تولید نخ

4                      خوانسارروکش                                    روکش های چوبی

5                      ایران مارپیچ                                        مارپیچ فرمان خودرو

6                      کارتن سازی امید                                 کارتن

7                      صنایع نخ خوانسار                               تولیدنخ

8                      گروه غذایی جواهری                                 مواد غذایی

10                    آبلیموی رزین                                       آبلیمو ومواد غذایی

11                    شرکت کوهسیل                                  لوله های پلی اتیلن

12                    شرکت امید                                        سیم وکابل

13                    شرکت سیمرغ خوانسار                        سود پرک(موادشیمایی)

14                    صنایع غذایی کشتزار سبز                     بسته بندی صنعتی عسل

 
 صنایع دستی :

ازجمله مهمترین صنایع دستی که ازگذشته های دوردراین شهرستان رایج بوده وقسمتی ازدرآمدخانواده های شهری وروستائی راتأمین می نمودقالی بافی بوده است ولی به دلایل متعدددرحال حاضربازارفرش راکد وبافندگان وتولید کنندگان فرش بامشکلات عدیده ای روبرومی باشند.

قلم زنی، صنایع چوب، منبت کاری- سفالگری ازجمله صنایع دستی این شهرستان دردهه های اخیربوده واز هنرخاصی برخورداربوده است.
1397/06/31
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal